C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

          В качеството си на администратор на лични данни, Районен съд – Берковица има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Берковица, обл. Монтана, пл. Йордан Радичков № 2 Работно време: понеделник – петък, 08:30ч. – 17:00ч.

Електронна поща:  berkovitsa-rs@justice.bg

Тел. 0953/89800, факс: 0953/88817;

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни извън правораздавателната дейност:

Нели Панайотова /административен секретар в Районен съд - Берковица/ - длъжностно лице по защита на личните данни извън правораздавателната дейност

Тел. 0953/89800

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

 1. Категории лични данни, свързани с правораздавателната дейност на Районен съд – Берковица.

Районен съд – Берковица упражнява правомощията си при спазване на законовите задължения, които произтичат за администратора на лични данни на основание чл. 6,   § 1, букви „в“ и ,,д" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). 

За целите на съдебното производство се обработват следните лични данни: имена, ЕГН, адрес, телефон, семейно положение, родствени връзки, професионална автобиография, здравен статус, медицински данни, имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове, ценни книжа и др. на следните групи лица:

 • лица (страни и техни процесуални представители, свидетели), които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания, с цел тяхното индивидуализиране.

С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, социална идентичност, семейна идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние, които се използват за целите на правораздавателната дейност на съда, регламентирана в Закон за съдебната власт и за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт, като изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

 • вещи лица, преводачи, тълковници и др., назначени по образуваните в Районен съд - Берковица дела. Това са данни, свързани с физическата, икономическата и социалната идентичност на тези лица, както и данни, свързани с изисквания по повод изплащане на техните възнаграждения.
 1. Категории лични данни, извън правораздавателната дейност на Районен съд – Берковица.

В тази графа се включват лични данни, обработвани от Районен съд - Берковица при изпълнение на дейностите му по управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл. 6, § 1, б. „в“ и чл. 9, § 2, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

 • съдии, съдебни служители, освободени съдии и съдебни служители, кандидати за работа в Районен съд - Берковица. Обработваните категории данни включват данни за физическа идентичност (имена, паспортни данни, адрес, телефон, електронен адрес и др.), социална идентичност (образование, трудов опит, професионална квалификация, за придобита юридическа правоспособност, за владеене на чужди езици и други умения), семейна идентичност, икономическа идентичност (имотно състояние, банкова информация), принадлежност/членство в организации, лични данни за съдебното минало, лични данни за здравословното състояние, ТЕЛК-решения, медицински свидетелства, болнични листи и всяка прилежаща към тях документация, данни за свързани лица, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.
 • изпълнители по договори на съда /контрагенти/ и представители на ЮЛ. Във връзка с финансово-счетоводната отчетност на съда се използват лични данни, с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и/или постигане на финансова отчетност.
 • Заявители извън правораздавателната дейност, в т.ч. по Закон за достъп до обществена информация и др.

Във връзка с обработването на исканията/заявления, в т.ч. по Закона за достъп до обществена информация, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Районен съд - Берковица обработва такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

Обработката на събраните лични данни в Районен съд – Берковица се извършва в съответствие с принципите, заложени в чл.5, §1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните): обработването на данни се извършва законосъобразно и добросъвестно само за конкретните и точно определени от закона цели и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; информацията се събира и обработва в минимален обем, достатъчен само за изпълнение на конкретно определената от закона цел, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели; достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон.

 

Категории получатели на лични данни, извън структурата на Районен съд – Берковица:

Районен съд - Берковица разкрива лични данни на трети страни и получатели, само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. 

Категориите получатели могат да бъдат:

 • други органи на съдебната власт и държавни институции с оглед изпълнение на нормативни задължения (Висш съдебен съвет, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Комисия за противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество и др.)
 • държавни и общински органи, както и органи, натоварени с публични функции в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Национално бюро за правна помощ, Комисия за защита на личните данни и др.);
 • банки и други финансови институции при възникнало законово или договорно задължение;
 • куриерски фирми и пощенски оператори при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица - субекти на данни.

 

Срок за съхранение на личните данни:

Срокът за съхранение на личните данни е различен в зависимост от целите, за които се обработват. Сроковете са определени на законово основание, а в останалите случаи се прилагат сроковете, определени в Номенклатурата за сроковете за съхранение на делата и документите в съда.

След изтичане на сроковете за съхранение, съдебните дела и всички счетоводни и административни документи, книги и регистри, които се водят на хартиен носител, се унищожават физически с протокол за унищожаване.

 

Права на физическите лица:

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

 

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни:

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Предаване на лични данни в трети държави:

Районен съд – Берковица предоставя лични данни на трети държави или международни организации по реда на чл.72 и сл. от Закона за защита на личните данни при наличие на договор за правна помощ, във връзка с изпълнение на съдебни поръчки по съдебните производства.

 

Мерки за защита на личните данни в съда:

Районен съд – Берковица е предприел ефективна защита на обработваните лични данни, чрез въвеждане на необходимите технически и организационни мерки, съгласно Вътрешни правила за защита на личните данни в Районен съд - Берковица, които се прилагат и за водените регистри, утвърдени със заповед на административния ръководител – председател. Съдът предоставя възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

Източници за получаване на лични данни:

Обработваните от Районен съд – Берковица лични данни се предоставят от физическите лица, за които се отнасят, както и от други лица /институции/ в предвидените в нормативен акт случаи.

 

Районен съд – Берковица запазва правото си да променя политиката за поверителност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация