C C C C A+ A A- X

История

В гр. Берковица има каазалийско съдилище още преди освобождението на България от турско робство, което, по силата на тогава действащия от 23. 04. 1869 година турски Закон за устройство на съдилищата, разглежда като първа инстанция граждански спорове и наказателни дела за налагане на наказание “запиране от един ден до една седмица” и глоба до 100 гроша.
Берковица е освободена от турско робство на 04. 12. 1877 година, а на 24. 08. 1878 г. Княз Дондуков утвърждава “Временни правила за устройството на съдебната част в България”, по силата на които в Берковица се създава окръжно съдилище, чийто председател е народният поет Иван Вазов.
С указ № 46/1880 година на Министерство на правосъдието, Берковският окръжен съд се закрива и вместо него се утвърждава Берковски мирови съд.
От 1930 година съдът се нарича Берковски околийски съд. С влизането в сила на Закон за устройство на съдилищата през 1952 г. от околийски, съдът се преименува в Берковски народен съд, а с приемането на Конституцията на НРБ през 1971 година, съдът става Районен съд- град Берковица и така функционира и до днес.

 
Председатели на Районен съд Берковица:
 
Радослав Илиев от 1946 до 1980 г.
Любомир Михайлов от 1980 до 1982 г.
Александър Еленков от 1982 до 1990 г.
Илка Андонова от 1990 до 1992 г.
Дияна Ценева от 1992 до 1993 г.
Елизабет Кралева от 1993 до 2003 г.
Момчил Таралански от 2003 до 2007 г.
Калин Тодоров от 2007 до 2012 г.
 
Районни съдии:
Радослав Илиев от 1946 до 1980 г.
Любомир Михайлов от 1980 до 1982 г.
Александър Еленков от 1982 до 1990 г.
Гергана Стоянова от 1983 до 1985 г.
Росен Димитров от 1984 до 1995 г.
Илка Андонова от 1986 до 1992 г.
Таня Живкова от 1986 до 1996 г.
Людмил Сандов от 1990 до 1992 г.
Дияна Ценева от 1990 до 1993 г.
Елизабет Кралева от 1992 до 2003 г.
Георги Гюверджелиев от 1995 до 2000 г.
Аделина Тушева от 1997 до 2000 г.
Иво Лилкин от 2000 до 2001 г.
Момчил Таралански от 2000 до 2007 г.
Петя Стоянова от 2007 до 2014 г.
Калин Тодоров от 2005 до 2017 г.

 

Преди освобождението на България от турско робство, Берковица е кааза- околийски център на турска провинция, част от Османската империя. По силата на тогава действащия от 23. 04. 1869 година турски Закон за устройство на съдилищата, в гр. Берковица има каазалийско съдилище, което разглежда като първа инстанция граждански спорове и наказателни дела за налагане на наказание “запиране от един ден до една седмица” и глоба до 100 гроша. В административно отношение, градът влиза в района на Видинския санджак (окръг), а каазалийското съдилище е под ръководството на санджакския съд в гр. Видин. Известно е, че през 1874 година съдия в каазалийския съд е Мустафа Али-бей, а сред членовете на съда са и българите Хаджи Петър- ага (Хаджи Петър Илиев), Инчо ага и др.
Тогава съдът се помещава в една стая в задната част на тогавашния конак в центъра на града- съборената сграда на околийското управление.
Берковица е освободена от турско робство на 04. 12. 1877 година, а на 19. 02. 1878 г. се подписва Сан- Стефанския мирен договор. Създава се Княжество България, като територията на страната се разделя на “окружия”. Берковица е един от окръзите в Княжеството. В съдебно отношение се създава “помирителни съвети”- за съдействане сключването на спогодби, и “окръжни съвети”. Последните са с председател и двама членове, назначавани от войсковия началник между най-видните и грамотни граждани- търговци и занаятчии, които са без правна подготовка. Ръководят се от утвърдени за тази цел “временни инструкции”. Като средище на окръг, в Берковица има окръжен съвет, който впоследствие се превръща в окръжно съдилище.
На 24. 08. 1878 г. Княз Дондуков утвърждава “Временни правила за устройството на съдебната част в България”, по силата на които в Берковица се създава окръжно съдилище в състав от председател, трима постоянни членове и 12 членове по избор. Разглеждат се граждански спорове и дела за маловажни престъпления. По-важните наказателни дела се разглеждат от военни съдилища.
В началото на м. март 1879 год. за председател на Берковския окръжен съд е назначен народния поет Иван Вазов, а членове на съда са Иван Стоянов от с. Бистрилица, Йордан Ив. Шишков от гр. Берковица, по-късно заменен поради родствени връзки с другите членове на съда. Секретар на съда по това време е Т. Арсениев.
С указ № 46/1880 година на Министерство на правосъдието, Берковският окръжен съд се закрива и вместо него се утвърждава Берковски мирови съд, като за първи мирови съдия е назначен Йордан Ив. Шишков- бивш член на Окръжния съд.
Официално окръжният съд престава да съществува на 10. 09. 1980 г., когато е публикуван горния указ, като мировия съд минава на подчинение на Врачанския окръжен съд, а на 25 май 1880 г. е публикуван първия Закон за устройството на съдилищата в България, по силата на който са създадени мирови, окръжни и апелативни съдилища- за решаване на делата като първа инстанция, и Върховен касационен съд.
През 1882- 1883 год. е възстановен Лом-паланския окръжен съд, към който Берковския мирови съд е прехвърлен на подчинение, до август 1882 год., когато влиза в сила новото административно деление на Княжеството България. Берковица престава да бъде окръг и се прехвърля към Ломския окръг и в административно отношение.
През 1990 година Берковска околия се прехвърля на административно подчинение към Врачанския окръг, а от 1901 год. е и на съдебно подчинение на мировия съд на Врачанския окръжен съд. След 1910 година в мировия съд се назначават за съдии лица с правно образование.
Мировият съд в гр. Берковица се помещава първоначално в същата малка стаичка в задната част на конака, където е бил и каазалийския и окръжния съд, а по-късно се помещава в къщите на Димитър Шопов и Първан Първанов. От 1913 год. до 1964 година съдът се помещава в сградата на Васил Харалампиев и след неколкократни премествания- в сградата на Клуба на БКП, от 1968 г.- в сградата на МВР, в сградата на братя Михайлови (бившото седалище на ТКЗС- Берковица).
От 1930 година съдът се нарича Берковски околийски съд. С влизането в сила на ЗУС (Държавен вестник бр. 92/ 07.11.1952 г./ от околийски, съдът се преименува в Берковски народен съд, а с приемането на Конституцията на НРБ през 1971 година, съгласно Чл. 126, ал. 1 от същата, съдът става Районен съд- град Берковица.
Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. Разглежда граждански и наказателни дела.
До 1981 година берковският районен съд е едноличен, като в течение на повече от 30 години негов председател е Радослав М. Илиев. При провеждането на изборите през 1981 год., като се отчита голямата натовареност на съда, се образуват два съдебни района и се избират двама районни съдии.
От 1982 г. започва провеждането на съдебна реформа, по силата на която районният съд се организира като основен съд в НРБ, където се разглеждат повече от 94% от всички постъпващи дела в съдилищата.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД- БЕРКОВИЦА
Радослав Илиев
Със Заповед № 1/ 16. 06. 1946 г. на Министъра на правосъдието е назначен за околийски съдия.
Със Заповед № 631/10. 04. 1959 г. на МП е назначен за ръководител на Берковски народен съд- народен съдия. Повишен е в ранг главен съдия в Окръжен съд.
Със заповед от 01. 02. 1961 г. на МП от ранг гл. съдия е повишен в ранг Заместник председател на ОС.
От 1972 г. става ръководител на Берковски районен съд, а от 1978 г. е Председател на РС Берковица.
Със Заповед № 2498/20. 12. 1979 г. на Министъра на правосъдието е повишен в ранг Председател на ОС.
Със заповед № 1806/07. 10. 1980 г. на основание чл. 126 от КТ за дългогодишна неуморна и предана работа Министъра на правосъдието обявява благодарност на Радослав Илиев и го награждава с ръчен часовник по случай пенсионирането му.
С Решение по Протокол № 6/ 16. 09. 1980 г. на Окръжен народен съвет- Михайловград освобождава Р. Илиев поради пенсиониране и назначава Любомир Михайлов.
Любомир Михайлов
С Решение № 21 от протокол № 6/ 16. 09. 1980 г. на Окръжен народен съвет- Михайловград е назначен за Председател на Районен съд Берковица.
Александър Еленков
От 18. 03. 1982 г. е избран за народен съдия с решение № 16, взето с протокол № 4/16. 03. 0982 г. на сесия на Окръжен народен съвет, гр. Михайловград, на осн. чл. 62 от Закона за устройството на съдилищата. На 18. 06. 1986 г. е избран за председател на съда с решение, прието на Деветото народно събрание на първата му сесия, второ заседание и е назначен със заповед № ЛС-03-1340/08.08. 1986 г.
Илка Андонова
От 17. 12. 1986 г. с Решение № 30 от 09. 12. 1986 г. на Държавния съвет, на основание чл. 61, ал.1 от Закона за устройство на съдилищата е назначена за районен съдия. От 02. 01. 1990 г. с Решение № 18/20. 12. 1989 г. на Държавния съвет е назначена за Председател на БРС.
Дияна Ценева
От 01. 07. 1992 г. с Решение по Протокол № 24 от заседание на Висш съдебен съвет от 17. 06. 1992 г. е назначена за Председател на Районен съд Берковица.
С протокол № 35/08. 12. 1993 г. ВСС прекратява трудовия й договор, поради преминаване на работа в Окръжен съд- Монтана.
Елизабет Кралева
От 01. 07. 1992 г. с Решение от Протокол № 24/ 17. 06. 1992г. на ВСС е назначена за районен съдия, а от 03. 05. 1994 г. с Решение по Протокол № 38/22. 12. 1993 г. на ВСС е назначена за Председател на съда. С Решение от Протокол № 16/23. 04. 2003 г. на ВСС е преназначена за съдия в Окръжен съд- Монтана.
Момчил Таралански
От 01. 02. 2000 г. с Решение от Протокол № 2/19. 01. 2000 г. на ВСС е назначен за съдия, а с решение от Протокол № 38/22. 10. 2003 г. на ВСС е назначен за Председател на РС Берковица. От 03. 01. 2007 г. с Решение от Протокол № 54/20.12.2006 г. на ВСС е назначен за Председател на Административен съд – Монтана.
Калин Тодоров
От 26. 01. 2005 г. с Решение от Протокол № 1/19. 01. 2005 г. на ВСС е назначен за съдия, а с решение от Протокол № 5/07. 02. 2007 г. на ВСС е назначен за Председател на РС Берковица.

Юлита Георгиева 

От 22.03.2012 г. с Решение от Протокол № 10/08.03.2012 г. на ВСС е назначена  за Председател на Районен съд град Берковица.  От  01.06.2017 г. с решение от Протокол № 21 от заседание, проведено на 23.05.2017 г. на ВСС е назначена за Председател на РС Берковица.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация