C C C C A+ A A- X

Съобщение

НОВ СЪДИЯ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ В РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА

На 05.07.2023 г. в изпълнение на Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 20.06.2023 г., съдия Деница Цветкова се присъедини към състава на Районен съд Берковица след спечелен конкурс за първоначално назначаване. Тя подписа акта за встъпване в длъжност пред и. ф. председател на институцията съдия Юлита Георгиева, която и пожела здраве и професионални успехи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - БЕРКОВИЦА 

ЗАПОВЕД

№ 2 /03.01.2024 год.

На основание чл.80, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт и чл. 93 от Правилника за администрацията на съдилищата, с оглед осигуряване работата на съда по деловодното приключване на 2023 г. и изготвяне на статистическите отчети по граждански, наказателни и изпълнителни дела за  2023 г.,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

За периода от 08.01.2024 г. – 26.01.2024 г., с цел осигуряване възможност на съдебните служители за извършване на инвентаризация на делата, гражданско деловодство, наказателно деловодство и деловодство при СИС на Районен съд Берковица ще обслужват граждани, страните по дела и техните представители за времето от 09.00 часа до 13.00 часа, както и ще извършват справки по делата за времето от 09.00 часа до 13.00 часа.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Районен съд Берковица, като препис от същата да се постави на видно място на входа на съда.                  

                                        

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /П/

                                                                   /ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА/

 


Заповед на промяна на епидемични мерки в Районен съд - Берковица


Уведомяваме Ви, че Районен съд – Берковица е регистриран в ССЕВ - Система за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.  За ползването на системата е необходимо да се направи регистрация от съответното лице, което може да бъде осъществено на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/


 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА
НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

/Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по
протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г.,
изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г./


Встъпива в длъжност новоизбраните съдебни заседатели към Районен съд Берковица

На 02.06.2021 г. тринадесет новоизбраните съдебни заседатели в  Районен съд Берковица положиха клетва пред Общото събрание на съдиите и официално встъпиха в длъжност. Те са избрани за 4-годишен мандат, който започва да тече от датата на полагане на клетвата. За трима от тях това е втори мандат. Дванадесет от тях са представители на община Берковица а един съдебен заседател е излъчен от община Вършец.  

Церемонията по встъпването в длъжност на новоизбраните заседатели беше ръководена от председателя на съда Юлита Георгиева, която проведе обучение на тема „Начално обучение на съдебните заседатели от РС Берковица“, по одобрена от Националния институт на правосъдието програма. Целта на обучението беше да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебните заседатели, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.     

 Сред заседателите има хора с техническо, икономическо и юридическо образование. Спазено е и изискването поне 10% от тях да притежават квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. То е въведено заради законовото условие в съдебните състави на първа инстанция, разглеждащи дела срещу непълнолетни, заседателите да бъдат учители или възпитатели. Разпределението за участие в дела на всички съдебни заседатели ще става на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.


Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. е публикуван на посочения линк.

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация